Regulamin rejestracji internetowej do specjalistów Vivo Fizjoterapia 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt za pośrednictwem strony internetowej: www.vivofizjoterapia.pl

 2. Definicje:

  1. Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy,

  2. Pacjent – osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie www.vivofizjoterapia.pl w zakładce Rejestracja Internetowa, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją,

  4. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem www.vivofizjoterapia.pl (zakładka Rejestracja Internetowa)

  5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną,

  6. Usługodawca - Maja Bączkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Vivo Maja Bączkiewicz,
   ul. Muchoborska 14, 54-424 Wrocław
   NIP 692 128 69 97

   adres e-mail do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 726 167 726

 3. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.

 4. Pozostałe usługi, tj. wizyta, odbywają się osobiście w gabinecie, w terminie i miejscu wskazanym przy rezerwacji terminu. Warunki świadczenia pozostałych usług nie są objęte Regulaminem.

  § 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług

1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i harmonogramu do którego prowadzi odnośnik na stronie internetowej w zakładce „Rejestracja internetowa”.

http://vivofizjoterapia.pl/6c189e91-53bd-4363-96b6-0858f06454eb" alt="page1image32252032" width="1.150000" height="1.150000"> http://vivofizjoterapia.pl/8a3b0166-bd0d-4dbf-bf1a-0a20c3e1e37a" alt="page1image17521984" width="117.200000" height="0.700000">

2. Pacjent rezerwujący wizytę zobowiązany jest:

 1. uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;

 2. Podanie danych przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.

 3. Podanie danych w formularzu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych Pacjenta w celu wykonania usługi i kontaktu, w razie konieczności zmiany terminu

  § 3. Reklamacje

  1. Pacjent ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

  2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

   § 4. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

  1. Odwołanie wizyty w zarezerwowanym terminie lub zmiana terminu wymaga kontaktu z rejestracją Vivo Fizjoterapia pod nr telefonu 726 167 726 najpóźniej 24 h przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, pacjent zobowiązany jest opłacić wizytę drogą przelewu na konto Vivo Maja Bączkiewicz, które podane jest na stronie internetowej www.vivofizjoterapia.pl w zakładce kontakt, oraz przesłać potwierdzenie płatności na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  2. W przypadku spóźnienia na wizytę, czas wizyty skraca się o czas spóźnienia. Opłata jest jednak dokonywana za czas zarezerwowany, a nie realnie odbyty.

  3. W przypadkach niemożności dotarcia na wizytę z ważnych przyczyn losowych (np. nagła choroba lub wypadek), które były niemożliwe do przewidzenia na 24 godz przed wizytą, pacjent może się ubiegać o zgodę terapeuty na niedokonywanie przelewu płatności za wizytę. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest przez terapeutę indywidualnie.

  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty.

   § 5. Wymagania techniczne

1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:

1. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,

2. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,

3. minimalne wymagania sprzętowe:

 1. Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),

 2. 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,

 3. minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,

 4. stałe połączenie do sieci Internet.

2. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:

1. rachunku bankowego,
2. konta poczty elektronicznej,
3. telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.

 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.08.2021